Vitality Fitness Club

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Hotel Noordwijk B.V. – Vitality Fitness Club (hierna; “Vitality Fitness Club”).
1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 1 en 2 jarige lidmaatschapsvormen van Vitality Fitness Club.

2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vitality Fitness Club en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Vitality Fitness Club en het Lid.

2.2. Vitality Fitness Club is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Vitality Fitness Club zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Vitality Fitness Club te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Vitality Fitness Club mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Vitality Fitness Club gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Vitality Fitness Club, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Vitality Fitness Club).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Vitality Fitness Club worden overgedragen.

3.4. Vitality Fitness Club behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Vitality Fitness Club zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op 4 wekelijkse basis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Vitality Fitness Club, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Vitality Fitness Club behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Vitality Fitness Club te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Vitality Fitness Club tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
Vitality Fitness Club heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is Vitality Fitness Club gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van Vitality Fitness Club, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.

4.6. Indien Vitality Fitness Club over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,- euro. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Vitality Fitness Club het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Vitality Fitness Club tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Vitality Fitness Club biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat.
Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (bijvoorbeeld “seniorenlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Vitality Fitness Club meedelen.

Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Vitality Fitness Club.

Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Vitality Fitness Club of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 1 jaar of 2 jaar met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.
Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Vitality Fitness Club is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.9. Vitality Fitness Club is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy
5.1. Vitality Fitness Club verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2. In de Privacyverklaring van Vitality Fitness Club wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Vitality Fitness Club worden verwerkt, voor welke doeleinden Vitality Fitness Club dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

6. Lidmaatschapspas
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Vitality Fitness Club en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Vitality Fitness Club is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Vitality Fitness Club te worden gemeld. Vitality Fitness Club zal de kosten van 15,00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 4 weken.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Vitality Fitness Club verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief.
Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Vitality Fitness Club, 2202 CL Noordwijk. Ook kan het Lid per e-mail (fitness@noordwijk.valk.com) opzeggen.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Vitality Fitness Club deze per aangetekende post te verzenden of persoonlijk af te geven aan een van de werknemers van de Vitality Fitness Club.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Vitality Fitness Club – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van Vitality Fitness Club waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.5. Vitality Fitness Club geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal Vitality Fitness Club de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de betaalperiode opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 17,50 euro per 4 weken. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van Vitality Fitness Club. Voor de in dit artikel 7.4 en artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van 4 weken.

7.6. Vitality Fitness Club mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de huis- of wellness regels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap
verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Vitality Fitness Club het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 periodes van 4 wekelijkse termijnen, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Vitality Fitness Club – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden
9.1. Vitality Fitness Club is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Vitality Fitness Club is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Vitality Fitness Club is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

10. Klachten en Informatieverplichting
10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Vitality Fitness Club kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Vitality Fitness Club dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot een van de medewerkers en in tweede instantie tot Vitality Fitness Club manager. Mail naar fitness@noordwijk.valk.com.

11. Personal Training
11.1. Vitality Fitness Club, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Vitality Fitness Club is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Vitality Fitness Club of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Vitality Fitness Club, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement
13.1. Het Lid is bekend met de door Vitality Fitness Club gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van de club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de wellness regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

14. Slotbepalingen
14.1. Op alle door Vitality Fitness Club gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Vitality Fitness Club kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.